GoogleGoogle Analytics

Termenii programului Partener certificat Google Analytics

Vă mulţumim

Acceptul termenilor şi condiţiilor programului Partener certificat Google Analytics oferit de dvs. a fost trimis spre evaluare. Vom examina solicitarea dvs. şi vă vom răspunde în scurt timp.

Conform secţiunii 1 din cadrul termenilor şi condiţiilor, apartenenţa dvs. la programul Partener certificat Google Analytics intră în vigoare numai după primirea prin e-mail a unei confirmări scrise din partea companiei Google.

În cadrul procesului de solicitare, trebuie să acceptaţi aceşti termeni ai programului („Termenii”), impuşi de Google Inc. („Google”). Aceşti Termeni sunt valabili pentru participarea dvs. drept Consultant autorizat Google Analytics („Partener certificat Google Analytics”) la programul Consultant autorizat Google Analytics („Programul Partener certificat Google Analytics”). Prin acceptarea acestor Termeni, atestaţi faptul că aveţi autoritatea de a obliga partea numită în solicitarea dvs. privind programul Partener certificat Google Analytics (ne vom referi la dvs. şi la partea respectivă în mod colectiv ca „dvs.”).

FĂCÂND CLIC PE „SUNT DE ACORD CU TERMENII” DE MAI JOS, ACCEPTAŢI SĂ FIŢI OBLIGAT DE TERMENI, ÎNCEPÂND CU DATA LA CARE FACEŢI CLIC. CU TOATE ACESTEA, REŢINEŢI CĂ, SUB INCIDENŢA TERMENILOR, NU VEŢI FACE PARTE DIN PROGRAMUL PARTENER CERTIFICAT GOOGLE ANALYTICS ŞI NU VEŢI AVEA DREPTURI DATORITĂ ACESTOR TERMENI DECÂT ATUNCI CÂND ŞI NUMAI DACĂ GOOGLE VĂ ACCEPTĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI PARTENER CERTIFICAT GOOGLE ANALYTICS, DUPĂ CUM ESTE DESCRIS ÎN SECŢIUNEA 1 DE MAI JOS.

 1. Participarea la program. Participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics este condiţionată de acceptul Google, acesta fiind acordat la alegerea companiei Google. Acceptarea dvs. în cadrul programului Partener certificat Google Analytics intră în vigoare numai după ce Google confirmă acceptarea dvs. prin e-mail.
 2. Avantajele programului. Dacă Google vă acceptă în cadrul programului Partener certificat Google Analytics, puteţi (a) să vă identificaţi ca Partener certificat Google Analytics pe site-ul dvs. şi în materialele de marketing, inclusiv prin utilizarea siglei Partener certificat Google Analytics furnizate de Google şi (b) să furnizaţi clienţilor servicii de instruire şi asistenţă pentru Google Analytics, în calitate de Partener certificat Google Analytics. Utilizarea de către dvs. a siglei Partener certificat Google Analytics (şi a oricăror alte funcţii de marcă permise de Google) trebuie să respecte regulile privind utilizarea funcţiilor de marcă disponibile aici şi se supune termenilor suplimentari de aici. Nu aveţi dreptul de a publica un comunicat de presă care să facă referire la statutul dvs. de Partener certificat Google Analytics sau la participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics, fără a primi mai întâi o aprobare scrisă în acest scop, din partea companiei Google. Google poate oricând să vă retragă permisiunea de a vă identifica drept Partener certificat Google Analytics şi de a utiliza sigla Partener certificat Google Analytics şi orice alte funcţii de marcă.
 3. Reguli privind participarea la program.
  1. Păstrarea calificărilor. Unii dintre factorii pe care îi va utiliza compania Google pentru a evalua solicitarea dvs. privind programul Partener certificat Google Analytics sunt descrişi aici. După acceptarea iniţială în cadrul programului Partener certificat Google Analytics, trebuie să păstraţi aceste calificări (pe care Google le poate actualiza) pentru a participa în continuare la programul Partener certificat Google Analytics.
  2. Informaţii şi raportare. Dacă Google vă acceptă în cadrul programului Partener certificat Google Analytics, oferiţi companiei Google permisiunea de a afişa funcţiile dvs. de marcă şi alte informaţii despre dvs. pentru a vă identifica drept participant la programul Partener certificat Google Analytics, inclusiv în pagina de repertoar Partener certificat Google Analytics, disponibilă în prezent aici. Informaţiile din consola online de aici trebuie să fie întotdeauna actualizate. În plus, înaintea ultimei zile lucrătoare a fiecărui trimestru calendaristic, trebuie să trimiteţi un raport al acţiunilor reprezentative ce redau implicarea clienţilor, într-un format care va fi stabilit de Google.
  3. Relaţia cu clienţii. Trebuie să înştiinţaţi clienţii că sunteţi parte independentă, adică nu sunteţi angajat, susţinut de sau afiliat în alt fel cu Google. Dvs. purtaţi răspunderea integrală pentru serviciile oferite clienţilor, inclusiv pentru facturare şi toate celelalte aspecte ale relaţiei cu clienţii. Pentru a nu crea confuzie în rândul clienţilor, nu aveţi dreptul de a subcontracta unei terţe părţi serviciile furnizate acestora, asociate programului Google Analytics. Trebuie să furnizaţi clienţilor servicii într-un mod profesional, util şi relevant, în concordanţă cu standardele din domeniu. Trebuie să furnizaţi serviciile într-un mod care respectă Termenii şi condiţiile Google Analytics şi orice alte politici similare şi nu aveţi dreptul de a determina sau de a încuraja clienţii să încalce Termenii şi condiţiile Google Analytics şi orice alte politici similare. În măsura în care Google furnizează produse, materiale sau instrumente suplimentare pe care alegeţi să le utilizaţi, trebuie să faceţi acest lucru numai în conformitate cu aceşti Termeni şi cu orice termeni suplimentari furnizaţi de Google. Dvs. (nu compania Google) sunteţi responsabil pentru toate costurile cumulate în legătură cu furnizarea serviciilor pentru clienţi şi cu participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics.
 4. Fără garanţii; Limitarea răspunderii. GOOGLE ŞI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE CARE ŢIN DE NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR, VANDABILITATEA ŞI ADECVAREA PENTRU UN SCOP, INDIFERENT CARE ESTE ACESTA. GOOGLE ŞI AFILIAŢII SĂI NU VOR PURTA RĂSPUNDEREA DIRECTĂ, INDIRECTĂ, SPECIALĂ, EXEMPLARĂ, PUNITIVĂ SAU DE ALT FEL, FIE CONTRACTUAL, DELICTUAL SAU PRIN ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ, CU PRIVIRE LA PROGRAMUL PARTENER CERTIFICAT GOOGLE ANALYTICS SAU LA GOOGLE ANALYTICS. ACESTE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII VOR FI VALABILE ÎN POFIDA ORICĂRUI EŞEC AL SCOPULUI ESENŢIAL AL ORICĂREI MĂSURI LIMITATE ŞI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.
 5. Asigurarea. Veţi asigura, proteja şi apăra compania Google şi afiliaţii săi de orice reclamaţie din partea unor terţe părţi şi de cheltuieli ce rezultă din încălcarea de către dvs. a acestor Termeni, participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics sau orice alte servicii oferite clienţilor.
 6. Confidenţialitatea. „Informaţiile confidenţiale Google” sunt informaţii pe care vi le dezvăluie Google cu privire la aceşti Termeni şi care sunt marcate drept confidenţiale sau care ar fi considerate confidenţiale în circumstanţele respective.  Printre Informaţiile confidenţiale Google nu se numără informaţii pe care le cunoaşteţi deja, care devin publice fără intervenţia dvs., care au fost dezvoltate în mod independent de către dvs. sau care v-au fost oferite în mod justificat de către o altă parte. Nu aveţi dreptul de a divulga nimănui Informaţiile confidenţiale Google, cu excepţia afiliaţilor, angajaţilor şi agenţilor care sunt îndreptăţiţi să le afle şi care au atestat în scris că vor respecta confidenţialitatea. Persoanele şi entităţile respective pot utiliza Informaţiile confidenţiale Google numai pentru a exercita drepturi şi pentru a îndeplini obligaţii sub incidenţa acestor Termeni, având grijă să le protejeze.
 7. Încheierea. Participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics este voluntară. Dacă doriţi să încheiaţi participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics, trebuie să înştiinţaţi compania Google la adresa gaac-core@google.com, pentru ca aceasta să vă poată elimina din program. Google poate anula aceşti Termeni ai programului Partener certificat Google Analytics sau poate suspenda ori încheia participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics din orice motiv şi fără a avea o răspundere faţă de dvs. Ca urmare a încheierii sau suspendării de către dvs. sau de către compania Google, nu mai aveţi dreptul de a vă identifica drept Partener certificat Google Analytics şi trebuie să eliminaţi sigla Partener certificat Google Analytics şi alte funcţii de marcă Google de pe site-ul dvs. şi din materialele de marketing. Prevederile din secţiunile 4, 5, 6, 7 şi 9 vor rămâne în vigoare în ciuda încheierii acestor Termeni.
 8. Modificarea. Google poate modifica aceşti termeni oricând, iar modificările aduse de Google vor intra în vigoare din acel moment. Dacă nu sunteţi de acord cu o modificare, puteţi anula aceşti Termeni la propria alegere.
 9. Diverse. Google îşi păstrează toate drepturile asupra programului Google Analytics şi tuturor celorlalte produse şi materiale Google, iar dvs. nu veţi dobândi drepturi asupra programului Google Analytics şi altor produse şi materiale Google. Pe lângă aceşti Termeni, dvs. sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi altor politici Google în vigoare, asociate participării dvs. la programul Partener certificat Google Analytics. Aceşti Termeni sunt guvernaţi de legislaţia din California, excluzând regula privind alegerea legii din California. ÎN CAZUL ORICĂREI DISPUTE ASOCIATE ACESTOR TERMENI, PĂRŢILE CONSIMT LA JURISDICŢIA PERSONALĂ ÎN ŞI LA A FACE APEL ÎN MOD EXCLUSIV LA JUDECĂTORIA DIN, TRIBUNALELE DIN DISTRICTUL SANTA CLARA, CALIFORNIA. Aceşti Termeni reprezintă întregul acord al părţilor cu privire la subiect şi înlocuiesc orice alt acord anterior sau actual cu privire la acest subiect. Neaplicarea de către Google a unei prevederi nu va constitui renunţarea la aceasta. Dacă o prevedere nu poate fi aplicată, aceasta şi eventualele prevederi similare vor fi interpretate în aşa fel încât să îndeplinească scopul esenţial al prevederii respective. Nu există beneficiari terţă parte ai acestor Termeni. Nu aveţi dreptul de a atribui drepturile dvs. sub incidenţa acestor Termeni, iar încercarea de a face acest lucru va fi nulă. Dvs. şi Google sunteţi contractanţi independenţi, iar aceşti Termeni nu duc la constituirea unei agenţii, a unui parteneriat sau a unei asocieri.
 10. Trecerea de la Acordul precedent pentru programul Partener certificat Google Analytics.Acest paragraf este valabil numai dacă aveţi în prezent un contract pe hârtie („Contract existent pe hârtie”), încheiat cu Google, care tratează participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics (cel mai probabil având numele „Termeni şi condiţii pentru Consultanţii autorizaţi de servicii Google Analytics”). Ca urmare a acceptării de către dvs. a acestor Termeni şi ca urmare a confirmării de către Google a acceptării dvs. în cadrul programului Partener certificat Google Analytics, Contractul existent pe hârtie va fi anulat, iar aceşti Termeni vor guverna participarea dvs. la programul Partener certificat Google Analytics începând din acel moment.
ACCEPTAŢI TERMENII
Prenume:
Nume:
Funcţie:
Adresă e-mail:
Telefon:
Companie: